Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MSWiA

Stronami umowy o realizację zadania jest Minister SWiA reprezentowany przez Komendanta Głównego PSP (zleceniodawca) i jednostki OSP lub Związek OSP RP (zleceniobiorca)

 

Ogólne zasady dofinansowania MSWiA

 • Dofinansowanie odbywa się na częściowym pozyskiwaniu środków w zakresie 50% dofinansowania MSWiA, 50% płatność z innych źródeł lub ze środków własnych OSP.
 • Dotacja udzielana jest na wydatki: bieżące, inwestycyjne.
 • W ramach kwoty na wydatki inwestycyjne przewiduje się możliwość przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu o wartości jednostkowej powyżej    10 000 zł. (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.) 
 • Przeznaczone środki finansowe z dotacji jednostka OSP jest zobowiązana wykorzystać tzn. dokonać zapłaty za wydatki związane z realizacją zadania do dnia 31 grudnia danego roku.
 • Kwota niewykorzystana należy zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
 • Przedłożone faktury z rozliczenia po dacie określonej wyżej nie będą uznawane za wydatki związane z umową.
 • Dopuszcza się możliwość zmiany asortymentu, ilości a także kosztów w poszczególnych pozycjach kosztorysu bez konieczności sporządzania aneksu umowy pod warunkiem, że:
 • kwota dotacji na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne nie ulegnie zmianie i pozostałe warunki umowy zostaną dotrzymane.

Przy weryfikacji ofert szczególną uwagę będziemy zwracać na:

 • poprawność danych adresowych jednostki ochotniczej straży pożarnej lub Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • aktualność numeru rachunku bankowego,
 • czy została wskazana osoba do kontaktu
 • czy oferty zostały podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania ww. podmiotów zgodnie ze statutem. Oferty powinny być podpisane i opatrzone pieczęcią imienną. W przypadku braku pieczęci imiennej, podpis powinien być czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 Wymagania niezbędne podczas dofinansowania MSWiA

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków MSWiA przez jednostkę OSP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 1. Wpis jednostki do KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy).
 2. Aktualnie zgłoszony i zarejestrowany do KRS Nowy skład Zarządu jednostki OSP (przypominamy, że w 2016 r. i 2017 r. odbywały się zebranie sprawozdawcze w jednostkach).
 3. Osoby upoważnione do podpisania umowy zgodne z aktualnym KRS.
 4. Dostarczenie do Komedy Powiatowej PSP w Bochni aktualnego odpisu z KRS – za prawidłową kopię KRS uznaje się wydruk ww. dokumentu ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzony na ostatniej stronie podpisem uprawnionego przedstawiciela jednostki OSP (Prezesa) oraz pieczątką.
 5. Przedłożenie  przez jednostkę OSP dokumentu poświadczającego aktualny numer rachunku bankowego.

W przypadku braku imiennych pieczątek przez osoby upoważnione do reprezentowania zleceniobiorcy wymagane jest złożenie czytelnego podpisu na ofercie i umowy. Dofinansowanie odbywa się na częściowym pozyskiwaniu środków w zakresie 50% dofinansowania MSWiA, 50% płatność z innych źródeł lub ze środków własnych OSP.

Poniżej znajduje się tryb i zasady oraz zakres przedmiotowy dotacji MSWiA dla OSP na 2018 r.

Trzyb i zasady udzielania dotacji MSWiA na 2018 r.

Zakres pzredmiotowy dotacji MSWiA na 2018 r.

Poniżej zamieszczamy wzór oferty do wypełnienia przez OSP:

wzór oferty osp1. – doc

Przykładowo wypełniona oferta (zakup samochodu)

Przykładowo wypełniona oferta – dofinansowanie MSWiA – pdf.