KSRG

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2017 – Wnioski

W roku 2017 dotacje będą realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Źródłem finansowania przedsięwzięć poza środkami zapisanymi w ustawie budżetowej jest też rezerwa celowa na realizację „Programu”.

Rozdział dotacji powinien zostać dokonany niezwykle starannie, gdyż niemożliwym jest  bowiem przesuwanie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W ramach przedsięwzięć „Inwestycje budowlane (remonty strażnic)” należy planować środki na remonty bieżące i adaptacyjne obiektów strażnic, w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy planować w tej pozycji wydatków inwestycyjnych, związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach środków inwestycyjnych realizowane będzie przy zapewnieniu środków własnych lub z innych źródeł w wysokości min. 50% wartości sprzętu (z wyjątkiem pojazdów pożarniczych).

Planowana wielkość dofinansowania w roku 2017 będzie wynosiła:

L.p. Nazwa i rodzaj sprzętu Kwota dofinansowania
1. Średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 200 000 zł
2. Zestawy hydrauliczne – 31500 zł (zestaw kat. I)
– 17500 zł (zestaw kat II)
3. Cylindry rozpierające – 8000 zł (dot. jednostek realizujących ratownictwo techniczne na poziomie podstawowym)
4. Sanie lodowe – 3500 zł (dot. jednostek realizujących ratownictwo wodne na poziomie podstawowym)
5. Zestawy PSP-R1 – 4000 zł
6. Aparaty ODO – 2500 zł
7. Pompy szlamowe – 4500 zł
8. Pompy do wody czystej – 17500 zł
9. Agregaty prądotwórcze – 2800 zł
10. Agregaty oddymiające – 3500 zł
11. Drabiny typu D10W – 3000 zł
12. Defibrylatory – 4500 zł

 

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach wydatków bieżących będzie realizowane przy zapewnieniu środków własnych lub innych źródeł w wysokości ok. 50 % wartości zadania. Zgodnie z zasadami od bieżącego roku jednostka OSP musi jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy dołączyć do umowy.

            Informujemy również, że dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach wydatków bieżących nie można planować zakup usług w zakresie naprawy i remontu sprzętu (np. konserwacji, przeglądów wymaganych w ramach gwarancji i okresowych, naprawy, remontu sprzętu,  wymiana węży hydraulicznych, remont samochodu).

Poniżej znajduje się zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP na 2017 r.

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP w KSRG

 

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i doc.

Wniosek wydatki bieżące 2017-wzór

Wniosek wydatki bieżące 2017 – wzór

Wniosek zakupy inwestycyjne 2017-wzór

Wniosek wydatki inwestycyjne 2017 – wzór

 

Dokumenty związane z dotacją środków KSRG – Materiały aktualne na rok 2016

Zasady i dobre praktyki rozliczania dotacji KSRG

zasady_i dobre praktyki rozliczenia – pdf.

Wzór umowy

umowa KSRG – pdf.

Wniosek na zmianę asorytmentu

zmiana_asortymentu – doc.