Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pożar sadzy w kominie. Uregulowania prawne dotyczące utrzymania przewodów kominowych.

W dniach 12-13.01.2018r. w miejscowościach Bratucice oraz Nowy Wiśnicz doszło do dwóch pożarów sadzy w kominie.  W obydwóch przypadkach pożar udało się ugasić w obrębie przewodu kominowego.

W okresie grzewczym zwiększa się częstotliwość w/w pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Najczęstszą przyczyną pożarów sadzy w kominie jest brak okresowego czyszczenia przewodu kominowego oraz jego konserwacji. Należy pamiętać, że pożar sadzy w kominie może spowodować pękniecie przewodu kominowego i rozprzestrzenienie się ognia do pomieszczeń wewnętrznych budynku. W czasie takiego pożaru z komina wylatują iskry oraz płaty palącej się sadzy co może doprowadzić do zapalenia się materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej odległości np. pokrycie dachu z materiałów palnych, rynny z tworzywa sztucznego. Może też dojść do zapalenia się sąsiednich budynków.

Podczas pożaru komina należy:

  • Poinformować wszystkich mieszkańców budynku o zagrożeniu, w razie potrzeby zarządzić ewakuację
  • Zaalarmować Straż Pożarną
  • Wygasić palenisko, zamknąć dopływ powietrza do pieca
  • Nadzorować przewód kominowy na całej jego długości, pod kątem pęknięć
  • Nie należy gasić takiego pożaru wodą ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia komina, taki pożar należy zgasić gaśnicą proszkową
  • Po ugaszeniu pożaru komin należy wyczyścić i skontrolować jego stan techniczny – te czynności powinien wykonać kominiarz
  • Nie usunięte uszkodzenia komina po pożarze i dalsza jego eksploatacja może doprowadzić do pożaru budynku oraz zatrucia tlenkiem węgla (czadem)

Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych regulują poniższe akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419).
Utrzymanie obiektów budowlanych:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Foto: OSP Nowy Wiśnicz

Foto: OSP Nowy Wiśnicz

Foto: OSP Nowy Wiśnicz