Odpowiedzi na pytania do przetargu na Termomodernizację budynku magazynowo-technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni ”

 Wykonawcy

Uczestnicy postępowania na „Termomodernizację budynku magazynowo-technicznego  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni ” realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. ”Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego”, dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Pytanie nr 1

 

Treść pytania: Przedmiar robót Instalacje sanitarne i elektryczne- W poz. przedmiaru nr 248
i 249 nie została wpisana ilość. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W pozycji 248 powinna być: próba 3. W pozycji 249: próba 0

 

Pytanie nr 2

 

Treść pytania: W SIWZ, rozdział XII pkt 6.2. Zamawiający przywołuje brzmienie art. 46 ust 4a ustawy PZP sprzed nowelizacji. Nowe brzmienie, które obowiązuje począwszy od 19 października 2014 r otrzymał brzmienie: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej €“ Czy Zamawiający skoryguje ten zapis?

 

Odpowiedź: Obowiązuje zaktualizowany zapis ujęty w znowelizowanej ustawie pzp

USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984, 1047 I 1473, Z 2014 R. POZ. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 ORAZ 2015 R. POZ. 349)